Светосавска приредба у Богородичиној цркви

dsc_0387

Уче­ни­ци Основ­не шко­ле „Бран­ко Ради­че­вић“ изве­ли су уочи Све­тог Саве, 26. јану­а­ра 2013. годи­не, при­го­дан про­грам у пре­пу­ном Све­то­сав­ском дому Цркве Рође­ња Пре­све­те Бого­ро­ди­це у Батај­ни­ци, пред­во­ђе­ни настав­ни­цом срп­ског Ани­том Петро­вић Бог­да­но­вић.

На почет­ку про­гра­ма Хор ОШ „Бран­ко Ради­че­вић“ је отпе­вао Хим­ну Све­том Сави. Затим су усле­ди­ле реци­та­ци­је: Школ­ска пра­знич­на песма, С. Ста­ни­ши­ћа (Вук Петро­вић 2-2), Знаш ли ко те љуби сил­но, Св. Вла­ди­ка Нико­лај Вели­ми­ро­вић (Лука Мале­ше­вић, Мари­ја Павић и Уна Јаћи­мо­вић 4-2), Текст Мати­је Бећ­ко­ви­ћа (Ната­ли­ја Недић 4-2).

Након поме­ну­тих песа­ма, Хор је отпе­вао ком­по­зи­ци­ју Све­ти Сава, Мило­ра­да Ђури­ћа, и наста­вље­не су декла­ма­ци­је: Сло­во о Све­том Сави (Ната­ша Тор­би­ца, Раст­ко Аћи­мо­вић, Мили­ца Мла­де­но­вић и Алек­са Гопић 4-2), О поре­клу, Десан­ке Мак­си­мо­вић (Вален­ти­на Секу­лић, Павле Гво­здић, Тео­до­ра Пајо­вић 4-2), Сави­ни изво­ри Љубо­ми­ра Ћори­ли­ћа (Мина Бошко­вић, Сте­ван Мар­ти­но­вић, Нема­ња Мило­ше­вић, Вук Тома­ше­вић, Деа­на Зар­вић, Дра­га­на Пав­ко­вић 4-2).

Хор је потом извео песму Савин­дан, за којом су реци­то­ва­не песме: Жити­је Јова­на Дучи­ћа (Нико­ла Гајић и Мили­ца Видо­вић 6-5), Симо­ни­да Мила­на Раки­ћа (Ради­ца Кне­же­вић 6-1), Јефи­ми­ја Мила­на Раки­ћа (Маја Црно­мар­ко­вић 8-2).

Сле­де­ћа тач­ка про­гра­ма је била дра­ма­ти­за­ци­ја под нази­вом Кра­љи­ца Јеле­на Б. Милен­ко­ви­ћа. Уло­ге су одлич­но изне­ли: Дани­је­ла Арча­ба и Ана­ста­си­ја Марин­ко из 5-3, Мак­сим Ста­мен­ко­вић, Милош Гајић и Лука Мишић из 5-2 и Срђан Кри­во­шић из 5-1.

За крај, уче­ни­ци 8-4 – Андреј Радо­вић, Дра­ги­ца Видо­вић, Сара Ора­ша­нин, Јова­на Кукољ и Анђе­ла Пау­но­вић – реци­то­ва­ли су Ходо­ча­шће Љ. Симо­ви­ћа.

По завр­шет­ку про­гра­ма оку­пље­ни­ма се испред Цркве Рође­ња Пре­све­те Бого­ро­ди­це обра­тио о. Милан Алим­пић и захва­лио се на одлич­но при­ре­ђе­ном насту­пу.

Ђорђе Остојић

[nggallery id=11]