Прослављене Материце у нашој цркви

Материце

У Неде­љу Пра­о­та­ца, 30. децем­бра 2012. годи­не, у Цркви Рође­ња Пре­све­те Бого­ро­ди­це у Батај­ни­ци је све­ча­но про­сла­вљен Пра­зник мај­ки. После Све­те Литур­ги­је, коју је слу­жио про­то­је­реј Спо­мен­ко Гру­јић, ста­ре­ши­на цркве, и при­че­шћа мно­штва сабра­ног наро­да Бож­јег, уче­ни­ци ОШ „Бран­ко Ради­че­вић“ из Батај­ни­це су у цркви отпе­ва­ли неко­ли­ко при­год­них песа­ма у част мај­ки.

Све­ча­ни про­грам је наста­вљен у крца­тој сали Све­то­сав­ског дома Бого­ро­ди­чи­не цркве, а ђаци, пред­во­ђе­ни сво­јом учи­те­љи­цом Милан­ком Чабри­ло и веро­у­чи­те­љи­цом Жељ­ком Павло­вић, су одр­жа­ли при­го­дан полу­ча­сов­ни музич­ко-сцен­ски про­грам посве­ћен не само мај­ка­ма, него и оче­ви­ма, бака­ма и дека­ма. Про­грам се састо­јао од лепих песа­ма, које је извео Хор уче­ни­ка веро­на­у­ке, при­год­них реци­та­ла и дра­ма­ти­за­ци­ја.

Публи­ка је апла­у­зи­ма про­пра­ти­ла сва­ку изве­де­ну тач­ку, а уче­сни­ци­ма и дру­гој при­сут­ној деци су поде­ље­ни паке­ти­ћи; при­пре­ми­ла их је Сто­ја Мир­ја­нић, која је про­шле годи­не иза­бра­на за „мај­ку“. Ове годи­не, у цркви, после Све­те Литур­ги­је, Огњен Павло­вић и Михај­ло Трај­ко­вић, деча­ци који пома­жу у цркве­ном олта­ру, за сле­де­ћу годи­ну су иза­бра­ли Лиди­ју Було­вић, учи­те­љи­цу из Батај­ни­це.

При­сут­ни су после при­ред­бе поча­шће­ни послу­же­њем и пићем, тру­дом про­ти­ни­ца Невен­ке, Сне­же и Боја­не.

Пре и после све­ча­ног про­гра­ма за Мате­ри­це, у цркве­ној сали орга­ни­зо­ва­на је хума­ни­тар­на про­да­ја божић­них укра­са, које су при­пре­ма­ла деца са веро­на­у­ке из ОШ „Бран­ко Ради­че­вић“. При­ку­пље­на нов­ча­на сред­ства од про­да­је и при­ло­га, у изно­су од 48 000 дина­ра, усме­ре­на су за потре­бе опе­ра­ци­је очи­ју мале Ива­не Ђор­ђе­вић из Нове Пазо­ве.

Ђ.О.

[nggallery id=7]