Помозимо малом Стефану Величковићу

stefan velickovicПомо­зи­мо Сте­фа­ну Велич­ко­ви­ћу који болу­је од цере­брал­не пара­ли­зе да оде на тран­сплан­та­ци­ју матич­них ћели­ја у Беч.
Помо­зи­те и Ви Сте­фа­ну да има срећ­ни­је детињ­ство као и сва оста­ла деца и да ста­не на сво­је ноге. Свој при­лог може­те упла­ти­ти на рачун бр. 205–9001013369355–71 код Комер­ци­јал­не бан­ке А.Д.

Сте­фан има 5 год. и живи у Батај­ни­ци. Рођен је као пре­вре­ме­но прво дете из бли­за­нач­ке труд­но­ће. Дру­ги бли­за­нац је живео месец дана и пре­ми­нуо, а Сте­фан наста­вио да се бори за живот. Са само 18 дана Сте­фан је опе­ри­сан у Дечи­јој уни­вер­зи­тет­ској кли­ни­ци у Тир­шо­вој и угра­ђен му је VP SHANT, па након 8 месе­ци је добио епи­–на­па­де које смо после аде­кват­не тера­пи­је сани­ра­ли и напа­ди су пре­ста­ли али има дијаг­но­зу SY WEST. Касни­је су нам рекли да Сте­фан болу­је од ЦЕРЕ­БРАЛ­НЕ ПАРА­ЛИ­ЗЕ (КВА­ДРИ­ПА­РЕ­ЗА). Он је мен­тал­но очу­ван и све раз­у­ме, само не може да при­ча и хода и не може да се слу­жи руки­ца­ма, али пока­зу­је мими­ком шта жели. Са две годи­не је први пут опе­ри­сан у Ћупри­ји – опе­ри­са­ли су га руски лека­ри, про­шле годи­не у децем­бру је опе­ри­сан по дру­ги пут. Сада смо реши­ли да га води­мо на тран­сплан­та­ци­ју матич­них ћели­ја у Беч, али за то нам тре­ба помоћ јер опе­ра­ци­ја кошта 9350 евра. Сва­ка ваша помоћ би нам добро дошла.

Уна­пред захвал­ни роди­те­љи Ива­на и Вла­ди­мир!

Упла­та у Срби­ји у дина­ри­ма
број динар­ског рачу­на: 205-9001013369355-71
рачун отво­рен на име: ВЕЉ­КО­ВИЋ ИВА­НА
Ул. Вој­во­ђан­ских бри­га­да 107/1, 11273 Батај­ни­ца
КОМЕР­ЦИ­ЈАЛ­НА БАН­КА А.Д. БЕО­ГРАД, 11000 Бео­град, Ул. Све­тог Саве 14
телекс: 12133 COM­BANK факс: +381 11/344 13 35 и 344 23 72 -Теле­фон: +381 11/30 80 100

Инструк­ци­је за упла­те из ино­стран­ства
рачун отво­рен на име: VELJ­KO­VIĆ IVA­NA
Ul. Voj­vo­đan­skih bri­ga­da 107/1, 11273 Bataj­ni­ca
SWIFT-BIC: KOB­BRSBG
IBAN/Acco­unt Num­ber: RS35205903101418853958
KOMER­CI­JAL­NA BAN­KA AD BEO­GRAD, 11000 Beo­grad, ul. Sve­tog Save 14-Tele­fon: +381 11/30 80 100-telex: 12133 COM­BANK YU-fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72

УПЛА­ТА ПРЕ­КО WESTERN UNI­O­NA И MONEYGRAM
ВЕЉ­КО­ВИЋ ИВА­НА ­УЛ. ВОЈ­ВО­ЂАН­СКИХ БРИ­ГА­ДА 107/1
11273 БАТАЈ­НИ­ЦА
БЕО­ГРАД
Р.СРБИ­ЈА

БРОЈ КОЈИ СТЕ ДОБИ­ЛИ У БАН­ЦИ , ВАШЕ ИМЕ И ПРЕ­ЗИ­МЕ, ГРАД И ПОШТАН­СКИ­БРОЈ ГРА­ДА ИЗ КОЈЕГ ШАЉЕ­ТЕ НОВАЦ, ТЈ. ВАШУ УПЛА­ТУ ЈАВИ­ТЕ ИЛИ ПОША­ЉИ­ТЕСМС ПОРУ­КОМ НА БРОЈ:
Ива­на Вељ­ко­вић (мај­ка) – +381 65 6785288