Одржано предавање о. Милића Драговића о Цркви и савременом свету

О. Милић ДраговићУ недељу, 23. децембра 2012, у сали Богородичине цркве у Батајници, надахнуто предавање под називом „Црква и савремени свет“ одржао је о. Милић Драговић, старешина Цркве Светог Марка из Ужица.

Отац Милић је, после увод­ног освр­та на сам појам Цркве, гово­рио о основ­ним прин­ци­пи­ма на којим почи­ва савре­ме­но наше дру­штво, нагла­сив­ши да се на свет и дру­гог чове­ка углав­ном гле­да из пер­спек­ти­ве кори­сно­сти, а само дру­штво је потро­шач­ко.

Наво­де­ћи при­ме­ре из сво­је пастир­ске прак­се, пре­да­вач је при­сут­ни­ма илу­стро­вао на који начин пра­во­слав­ни хри­шћа­ни тре­ба да се опхо­де пре­ма дру­ги­ма и како да живе. О. Милић је кроз при­че о Патри­јар­ху Павлу и пија­ни­ци, јеван­ђел­ску при­чу о гре­шној жени коју Хри­стос спа­са­ва од смр­ти каме­но­ва­њем, ука­зао на то како дру­го­ме чове­ку тре­ба при­сту­па­ти с љуба­вљу и добро­том. Поми­њу­ћи при­чу о Хри­сто­вом исце­ље­њу губа­ва­ца, дало се чути да Бог из добро­те пома­же људи­ма, али да сам човек рет­ко иска­зу­је сво­ју бла­го­дар­ност да Бож­ју милост.

После изла­га­ња о. Мили­ћа Дра­го­ви­ћа, усле­ди­ла су пита­ња сабра­них паро­хи­ја­на о при­че­шћу, о Све­то­ме Духу, спа­се­њу ван Пра­во­слав­не Цркве и вео­ма зани­мљи­во пита­ње о сми­слу при­су­ство­ва­ња Све­тој Литур­ги­ји без при­сту­па­ња Све­том При­че­шћу. Одго­ва­ра­ју­ћи на поста­вље­на пита­ња, пре­да­вач је поја­снио да посто­ји опа­сност да, ако се на Литур­ги­ји не при­че­шћу­је­мо, Све­та Литур­ги­ја изгле­да као позо­ри­ште, јер се губи сми­сао саме слу­жбе, а то је уче­шће у Телу Хри­сто­вом – Цркви.

На кра­ју пре­да­ва­ња, о. Милић се још јед­ном захва­лио дома­ћи­ни­ма на пози­ву и изра­зио наду да ће се поно­во виде­ти.

Ђ.О.